นายแดน เครือแสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/05/2015
ปรับปรุง 12/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 354787
Page Views 665652
 
 

Example Frame
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ เรื่อง การรับสมัครสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 (12 พ.ค. 2565 | อ่าน 0 ครั้ง)
กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว งานแข่งเรืออำเภอราษีไศล การออกร้านสินค้าโอทอปตำบลดู่ (11 พ.ค. 2565 | อ่าน 18 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ เรื่อง รายงานการประชุมที่สภารับรองแล้ว (27 เม.ย. 2565 | อ่าน 19 ครั้ง)
รายงานการบันทึกข้อมูลตามโครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (27 เม.ย. 2565 | อ่าน 15 ครั้ง)
รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการของ อบต.ดู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (27 เม.ย. 2565 | อ่าน 20 ครั้ง)
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน อบต.ดู่ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (11 เม.ย. 2565 | อ่าน 44 ครั้ง)
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 (สมัยแรก) (08 เม.ย. 2565 | อ่าน 29 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดู่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2565 (08 เม.ย. 2565 | อ่าน 32 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ เรื่อง การรับสมัครสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2565 (11 มี.ค. 2565 | อ่าน 62 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์นโยบายการไม่รับของขวัญหรือของรางวัลตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (07 มี.ค. 2565 | อ่าน 77 ครั้ง)
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (บ้านกอย หมู่ที่ 2) (10 พ.ค. 2565 | อ่าน 0 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนขึ้นดินพร้อมลงหินคลุก (บ้านกอย หมู่ที่ 13) (10 พ.ค. 2565 | อ่าน 0 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนขึ้นดินพร้อมลงหินคลุกจากบ้านท่าบ่อ-ดอนกืกกาก(บ้านท่าบ่อ หมู่ที่ 6) (10 พ.ค. 2565 | อ่าน 0 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกรอบหนองป่าโพง (บ้านอุ่มแสง หมู่ที่ 7) (19 เม.ย. 2565 | อ่าน 16 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากศาลาประชาคมบ้านดู่น้อย -ปู่ตา (บ้านดู่ หมู่ที่ 1) (19 เม.ย. 2565 | อ่าน 16 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต จากบ้านค้อ หมู่ที่ 3 - บ้านกอย (บ้านค้อ หมู่ที่ 3) (19 เม.ย. 2565 | อ่าน 15 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากสามแยกบ้านกอย - ห้วยน้ำเค็ม (บ้านดอนม่วง หมู่ที่ 9) (19 เม.ย. 2565 | อ่าน 15 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด จากประตูโขง - บ้านผู้ใหญ่พล สมพรหมู่ที่ 13 (19 เม.ย. 2565 | อ่าน 15 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านอุ่มแสง - ฝายน้ำล้น (นสล.หนองปลาโพง) (บ้านอุ่มแสง หมู่ที่ 7) (19 เม.ย. 2565 | อ่าน 15 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ เรื่อง การขายทอดตลาดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ม.ค. 2565 | อ่าน 115 ครั้ง)
 
 
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง(eGP)
จ้างจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหนองถ่ม ประจำเดือน เมษายน - พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ (ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน - ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 มี.ค. 2565) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)เงื่อนไขเป็นไปตามร่างขอบข่ายงาน (Terms of refernce ToR) ที่คณะกรรมการกำหนดไว้ ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 มี.ค. 2565) ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) รายละเอียดดังนี้ ๑. เหล็กเล้นข้ออ้อย ขนาด ๑๒ มิลลิเมตร ความยาว ๑๐ เมตร จำนวน ๕ เส้น, ๒.เหล็กกล่อง ขนาด ๑.๕๑.๕ นิ้ว หนา ๑.๒ มิลลิเมตร ความยาว ๖ เมตร จำนวน ๒ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 มี.ค. 2565) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)เงื่อนไขเป็นไปตามร่างขอบข่ายงาน (Terms of refernce ToR) ที่คณะกรรมการกำหนดไว้ ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 มี.ค. 2565) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)เงื่อนไขเป็นไปตามร่างขอบข่ายงาน (Terms of refernce ToR) ที่คณะกรรมการกำหนดไว้ ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 มี.ค. 2565) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)เงื่อนไขเป็นไปตามร่างขอบข่ายงาน (Terms of refernce ToR) ที่คณะกรรมการกำหนดไว้ ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 มี.ค. 2565) ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานทั่วไปศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหนองถ่ม รายละเอียดตามขอบข่ายงาน (Terms of refernceTOR) ที่คณะกรรมการกำหนดไว้ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ก.พ. 2565) ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาระบบประปาและปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย รายละเอียดตามขอบข่ายงาน (Terms of refernceTOR) ที่คณะกรรมการกำหนดไว้ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ก.พ. 2565) ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สารส้มใส ชนิดก้อน จำนวน ๒,๐๐๐ กิโลกรัม รายละเอียดตามขอบข่ายงาน (Terms of refernceTOR) ที่คณะกรรมการกำหนดไว้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ก.พ. 2565) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) เงื่อนไขเป็นไปตามรายละเอียดตามขอบข่ายงาน (Terms of refernceTOR) ที่คณะกรรมการกำหนดไว้ ตามรรายละเอียดรายการพัสดุแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ก.พ. 2565) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
 
รายงานสถานะทางการเงิน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (11 เม.ย. 2565 | อ่าน 47 ครั้ง)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรวม ประจำปีงบประมาณ 2565 (28 ม.ค. 2565 | อ่าน 118 ครั้ง)
รายงานการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี พ.ศ. 2564 (18 ม.ค. 2565 | อ่าน 120 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (14 ม.ค. 2565 | อ่าน 120 ครั้ง)
รายงานการเงินขององค์กรปกครองส้วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (26 พ.ย. 2564 | อ่าน 160 ครั้ง)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม 2564 ถึง ธันวาคม 2564 (22 พ.ย. 2564 | อ่าน 147 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (01 พ.ย. 2564 | อ่าน 128 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (28 ต.ค. 2564 | อ่าน 170 ครั้ง)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำไตรมาสที่4 ปีงบประมาณ 2564 (08 ก.ค. 2564 | อ่าน 154 ครั้ง)
รายงานงบการเงินไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 (08 ก.ค. 2564 | อ่าน 155 ครั้ง)
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม 2565 - 31 มีนาคม 2565) (09 พ.ค. 2565 | อ่าน 2 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ( มกราคม-มีนาคม 2565) (18 เม.ย. 2565 | อ่าน 10 ครั้ง)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2564 - ธันวาคม 2564) (28 ก.พ. 2565 | อ่าน 77 ครั้ง)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (05 พ.ย. 2564 | อ่าน 176 ครั้ง)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2564 - มิถุนายน 2564) (19 ก.ค. 2564 | อ่าน 149 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ เรื่อง ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม - 31 มีนาคม 2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (09 ก.ค. 2564 | อ่าน 155 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ เรื่อง ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 (1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (09 ก.ค. 2564 | อ่าน 157 ครั้ง)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (27 เม.ย. 2564 | อ่าน 191 ครั้ง)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2(มกราคม 2564 - มีนาคม 2564) (09 เม.ย. 2564 | อ่าน 169 ครั้ง)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1(ตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563) (09 เม.ย. 2564 | อ่าน 161 ครั้ง)
 
การป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ รอบ 6 เดือน (11 เม.ย. 2565 | อ่าน 44 ครั้ง)
รายงานผลการดำเนินงาน ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (09 มี.ค. 2565 | อ่าน 75 ครั้ง)
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลดู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (07 มี.ค. 2565 | อ่าน 52 ครั้ง)
รายงานผลการดำเนินงาน เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (07 มี.ค. 2565 | อ่าน 73 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (01 ก.พ. 2565 | อ่าน 91 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) (01 ก.พ. 2565 | อ่าน 107 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (01 ก.พ. 2565 | อ่าน 100 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ เรื่อง นโยบายคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมองค์กร (01 ก.พ. 2565 | อ่าน 80 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ เรื่อ มาตรการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ (01 ก.พ. 2565 | อ่าน 86 ครั้ง)
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (25 ม.ค. 2565 | อ่าน 112 ครั้ง)
 
ประมวลจริยธรรม - การรักษาวินัย
กิจกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมและความโปรงใส ปีงบประมาณ 2563 (14 ก.ค. 2564 | อ่าน 141 ครั้ง)
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2558 (29 มิ.ย. 2564 | อ่าน 164 ครั้ง)
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ พ.ศ. 2558 (29 มิ.ย. 2564 | อ่าน 171 ครั้ง)
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2558 (29 มิ.ย. 2564 | อ่าน 185 ครั้ง)
ประมวลจริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลดู่ (03 ก.ค. 2563 | อ่าน 207 ครั้ง)
ประมวลจริยธรรม ของข้าราชการทางการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2554 (03 ก.ค. 2563 | อ่าน 215 ครั้ง)
ประมวลจริยธรรม ของข้าราชการทางการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร พ.ศ. 2554 (03 ก.ค. 2563 | อ่าน 174 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์ การดำเนินการทางวินัยของพนักงานส่วนตำบล (03 ก.ค. 2563 | อ่าน 203 ครั้ง)
 
งานบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (02 มี.ค. 2565 | อ่าน 61 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2565 (02 มี.ค. 2565 | อ่าน 51 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปี พนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (02 มี.ค. 2565 | อ่าน 56 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (02 มี.ค. 2565 | อ่าน 48 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (02 มี.ค. 2565 | อ่าน 53 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (28 ก.พ. 2565 | อ่าน 77 ครั้ง)
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (22 ก.พ. 2565 | อ่าน 80 ครั้ง)
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (22 ก.พ. 2565 | อ่าน 75 ครั้ง)
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2563 (27 เม.ย. 2564 | อ่าน 188 ครั้ง)
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (23 เม.ย. 2564 | อ่าน 163 ครั้ง)
 

 

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

 

    พฤษภาคม 2565   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่พบข้อมูล
แบสำรวจความคิดเห็น
แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของพนักงาน อบต.ดู่
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
ดูผลโหวด
 
ทีวีช่อง 3 ทีวีช่อง 5 ทีวีช่อง 7
ทีวีช่อง อสมท. ทีวีช่อง สทท. ทีวีช่อง Thai PBS