นายแดน เครือแสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/05/2015
ปรับปรุง 12/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 354851
Page Views 665720
 
 

ดาวน์โหลดเอกสาร
เลขที่/ชื่อหนังสือ
วันที่ เลขที่หนังสือ ชื่อหนังสือ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
19 ต.ค. 2563 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2562 Adobe Acrobat Document
03 ธ.ค. 2561 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2562 Adobe Acrobat Document
18 ก.ย. 2561 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document
พระราชบัญญัติ/พระราชกฤษฎีกา
19 พ.ย. 2561 พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560 Adobe Acrobat Document
19 พ.ย. 2561 พระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 Adobe Acrobat Document
19 พ.ย. 2561 พระราชบัญญัติ ความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 Adobe Acrobat Document
19 พ.ย. 2561 พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 Adobe Acrobat Document
19 พ.ย. 2561 พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 Adobe Acrobat Document
ระเบียบข้อบังคับ
19 พ.ย. 2561 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายวัสดุการแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 Adobe Acrobat Document
19 พ.ย. 2561 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) Adobe Acrobat Document
กฎกระทรวง
12 มี.ค. 2563 กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดศรีสะเกษ Adobe Acrobat Document
งานบริหารงานบุคคล
02 ก.ย. 2563 แบบประเมินสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ-ทั่วไป Word Document
02 ก.ย. 2563 แบบประเมินสำหรับข้าราชการบรรจุใหม่-หรืออยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ Word Document
02 ก.ย. 2563 แบบประเมินสำหรับตำแหน่งประเภทบริหาร-อำนวยการ Word Document
02 ก.ย. 2563 ตัวอย่างแบบประเมิน Adobe Acrobat Document
แบบฟอร์ม/คำร้อง
04 พ.ย. 2563 แบบคำร้องขอหนังสือรับรอง Word Document