นายแดน เครือแสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/05/2015
ปรับปรุง 12/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 354883
Page Views 665753
 
 

ภาพกิจกรรม
โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและตำบล ประจำปี 2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 4
                 องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ ได้จัดทำโครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการและพัฒนาพื้นที่บนหลักของความต้องการและการมีส่วนร่วมของประชาชน
                 เมื่อวันที่ 12 – 13 มกราคม 2565  องค์การบริหารส่วนตำบลดู่  ได้ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งมีคณะกรรมการประกอบไปด้วย นายแดน  เครือแสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่  เป็นประธานกรรมการ  ผู้บริหารหน่วยงาน ผู้แทนสมาชิกสภา บุคคลภายนอก  ได้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจากชุมชน ผู้แทนภาคราชการ  ประชาคม เป็นกรรมการ  โดยประชุมหารือในประเด็นการกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น กรอบนโยบาย ทิศทางการพัฒนาชุมชน และเห็นชอบแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
                 และเมื่อวันที่ 11,15 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดู่  โดยนายแดน  เครือแสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ดำเนินการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้านและเสนอโครงการเข้าสู่ที่ประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) เพื่อพิจารณาเห็นชอบบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 4  โดยได้รับฟังปัญหาความต้องการและแนวทางการพัฒนาของแต่ละหมู่บ้านผ่านการใช้แผนพัฒนาหมู่บ้านเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตลอดจนบูรณาการดำเนินงานร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมในทุกระดับ  อันนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 2565,00:00   อ่าน 224 ครั้ง