นายแดน เครือแสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/05/2015
ปรับปรุง 12/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 354937
Page Views 665815
 
 

ภาพกิจกรรม
โครงการจัดงานปริวาสกรรม วัดป่าดอนเกลือ
                   พระพุทธศาสนานั้นนำมาซึ่งสันติสุข เป็นศาสนาสากลก่อให้เกิดความสามัคคีนับตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงปัจจุบัน จึงนับได้ว่าพระพุทธศาสนาได้มีบทบาทสำคัญยิ่งในวิถีชีวิตของคนไทย ทั้งในด้านการศึกษา ด้านการปกครอง ด้านการแพทย์แผนโบราณเป็นที่รวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์นับตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ ทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภก ทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนามาโดยตลอด จนพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองในปัจจุบัน ในอดีตวัดได้มีบทบาทมากต่อสังคมไทย กล่าวคือ เป็นศูนย์กลางของชุมชน เป็นที่ศึกษาเล่าเรียนและอบรมปฏิบัติธรรม วัดเป็นโรงพยาบาล เป็นศูนย์ฝึกวิชาชีพ เป็นศาลสถิตยุติธรรม เป็นศูนย์ศิลปกรรมของชาติแขนงต่างๆ    ดังนั้นวัดจึงเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญต่อชาวพุทธเสมอมา
                  แต่ในปัจจุบันสังคมไทยเปลี่ยนไป วัฒนธรรมตะวันตกเข้ามามีบทบาทในสังคมไทยมากขึ้น ตั้งแต่
การศึกษา การพยาบาล แม้โรงเรียนก็ย้ายออกจากวัดเป็นส่วนมาก บทบาทหน้าที่ของวัดและคณะสงฆ์จึงเปลี่ยนไป ด้วยเหตุนี้การให้การศึกษาอบรม การให้ความรู้ในหลักธรรมทางพุทธศาสนา จึงเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา และตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537  แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 7)  มาตรา 67 (5), (8)  การส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม  บำรุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  ดังนั้นคณะสงฆ์วัดป่าดอนเกลือ ได้เห็นความสำคัญในการให้ความรู้ทางพระพุทธศาสนาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมและอบรมวิปัสสนากัมมัฏฐานประจำปี ๒๕๖3  ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความสนใจได้เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมอบรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน  และเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ  ค่านิยม  ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตในองค์กร
                    นอกจากนี้การได้ทำคุณงามความดีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ฯ ผู้ทรงคุณประเสริฐนั้น ถือว่าเป็นกิจที่ควรทำอย่างยิ่งและกิจกรรมที่ชาวพุทธ ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ควรทำนั้น ได้แก่ การปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐานพัฒนาจิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านตามโอกาสสำคัญเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมควรที่คณะสงฆ์และปวงชนชาวไทย จะได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่มีต่อปวงชนชาวไทยเป็นอเนกประการ
โพสเมื่อ : 21 เม.ย. 2565,15:33   อ่าน 24 ครั้ง