นายแดน เครือแสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/05/2015
ปรับปรุง 12/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 354806
Page Views 665671
 
 

ภาพกิจกรรม
โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข
                    ตามหนังสือราษีไศล ที่ มท 0023.22/ว2564  ลงวันที่  23  กรกฎาคม  2561 เรื่อง  โครงการ วัด ประชารัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส  ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม  ที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งว่า ได้ร่วมกับมหาเถรสมาคม   สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือดำเนินโครงการวัด  ประชา  รัฐ  สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง ๕ ส  ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมเมื่อวันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมซึ่งเป็นไปตามแผนแม่บทปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านสาธารณูปการ ที่กำหนดให้ดำเนินโครงการวัดสร้างสุขด้วยหลัก ๕ส และมติมหาเถรสมาคม  ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ มติที่ ๓๔/๒๕๖๑ เรื่อง ขอความเห็นชอบการดำเนินโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดตามแนวทาง ๕ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการทำชุมชนให้เข้มแข็ง และวัดพร้อมเป็นศูนย์กลางของชุมชนอย่างยั่งยืน
                    วัดบ้านอุ่มแสง หมู่ที่ 7  และวัดบ้านกอย หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 13 ตำบลดู่ องค์การบริหารส่วนตำบลดู่  ได้คัดเลือกเป็นวัดร่วมโครงการ  วัด  ประชารัฐ  สร้างสุข  พัฒนาวัดตามแนวทาง ๕ ส  เป็นวัดเก่าแก่ที่มีความสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในตำบลดู่  เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์  มีอาณาบริเวณกว้างขวางและเป็นวัดที่ประชาชนส่วนใหญ่ในตำบลดู่ ใช้ประกอบกิจกรรมต่างๆทางศาสนาตลอดทั้งเข้ามาเยี่ยมชมเพื่อไหว้ สักการะและขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์  และด้วยเหตุที่ประชาชนส่วนใหญ่ที่เข้ามาประกอบกิจธุระที่วัด  ไม่ว่าจะเป็นเด็ก  วัยรุ่น  ผู้ใหญ่หรือแม้กระทั่งผู้สูงอายุได้นำอาหาร  น้ำ  และขนมขบเคี้ยวเข้ามารับประทานแล้วทิ้งลงในอาณาบริเวณวัด  ทำให้วัดเกิดความสกปรกมากยิ่งขึ้น  ประกอบกับมีนกพิราบมาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก  ส่งผลให้พระภิกษุสามเณรในวัด ต้องแบกรับภาระและทำความสะอาดเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ด้วยเหตุดังกล่าวทางคณะผู้จัดทำ จึงเห็นสมควรอย่างยิ่งที่จะจัดให้มีโครงการจิตอาสาพัฒนาวัด  เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีที่จะช่วยสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนทุกคนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดมากยิ่งขึ้น
โพสเมื่อ : 21 เม.ย. 2565,15:39   อ่าน 31 ครั้ง