นายแดน เครือแสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/05/2015
ปรับปรุง 12/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 354874
Page Views 665744
 
 

การป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ รอบ 6 เดือน ( (11 เม.ย. 2565 | อ่าน 53 ครั้ง))
รายงานผลการดำเนินงาน ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ( (09 มี.ค. 2565 | อ่าน 82 ครั้ง))
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลดู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ( (07 มี.ค. 2565 | อ่าน 57 ครั้ง))
รายงานผลการดำเนินงาน เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ( (07 มี.ค. 2565 | อ่าน 79 ครั้ง))
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ( (01 ก.พ. 2565 | อ่าน 100 ครั้ง))
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ( (01 ก.พ. 2565 | อ่าน 114 ครั้ง))
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ( (01 ก.พ. 2565 | อ่าน 107 ครั้ง))
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ เรื่อง นโยบายคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมองค์กร ( (01 ก.พ. 2565 | อ่าน 88 ครั้ง))
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ เรื่อ มาตรการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ ( (01 ก.พ. 2565 | อ่าน 91 ครั้ง))
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ( (25 ม.ค. 2565 | อ่าน 120 ครั้ง))
รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 (รอบ 12 เดือน) ( (25 ม.ค. 2565 | อ่าน 119 ครั้ง))
ตัวชี้วัดและข้อคำถามของแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ( (13 ธ.ค. 2564 | อ่าน 118 ครั้ง))
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ( (01 ธ.ค. 2564 | อ่าน 165 ครั้ง))
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ( (30 พ.ย. 2564 | อ่าน 195 ครั้ง))
สื่อประชาสัมพันการทุจริต ( (20 ก.ค. 2564 | อ่าน 118 ครั้ง))
สื่อประชาสัมพันการทุจริตของประเทศไทย เรื่อง ดัชนีการรับรู้การทุจริต ( (20 ก.ค. 2564 | อ่าน 104 ครั้ง))
รายงานสถิติการดำเนินงานตามข้อร้องเรียนทุกข์ของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) ( (21 เม.ย. 2564 | อ่าน 149 ครั้ง))
แผนดำเนินงานการป้องกันการทุจริต ( (20 เม.ย. 2564 | อ่าน 175 ครั้ง))
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ รอบ 6 เดือน ( (19 เม.ย. 2564 | อ่าน 250 ครั้ง))
ผู้รับผิดชอบหรือผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ( (06 เม.ย. 2564 | อ่าน 156 ครั้ง))