นายแดน เครือแสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/05/2015
ปรับปรุง 12/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 354802
Page Views 665667
 
 

กฎหมายและระเบียบที่สำคัญ
กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( (22 ก.พ. 2565 | อ่าน 77 ครั้ง))
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ( (22 ก.พ. 2565 | อ่าน 69 ครั้ง))
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) ( (22 ก.พ. 2565 | อ่าน 74 ครั้ง))
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ( (22 ก.พ. 2565 | อ่าน 66 ครั้ง))
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ( (22 ก.พ. 2565 | อ่าน 57 ครั้ง))
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ( (22 ก.พ. 2565 | อ่าน 64 ครั้ง))
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ( (22 ก.พ. 2565 | อ่าน 60 ครั้ง))