นายสง่า ศรีอนันต์กูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/05/2015
ปรับปรุง 18/05/2018
สถิติผู้เข้าชม 61676
Page Views 110788
 
สำนักปลัด

นายศิวดล พลทองมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางเจษราภรณ์ ธรรมวัฒน์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสาวเฉลิมขวัญ สมคะเน
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสาวนันทวดี อรรคบุตร
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวพรรณพร ทองสุทธ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางศรินรัตน์ ยิ่งอริยะวรกุล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวจินตนาภรณ์ โพธิบุตร
นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวกัลยรัตน์ กะตะศิลา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

จ่าเอก มารุต ดอกมะลิป่า
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

นางศุภลักษณ์ ศุภศร
ผู้ช่วยเจ้าเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวพลอยนภัสศร สมคะเณย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายสุรศักดิ์ นิยม
นักการภารโรง

นายมนตรี ศุภศร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นายทองดี วิรุณพันธ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายอวยชัย สุระโคตร
พนักงานดับเพลิง

นายจิรายุ ไชยเสนา
พนักงานจ้างทั่วไป

นายประยูร พรรษา
ยามองค์การบริหารส่วนตำบลดู่

นางสาวดวงพร เครือแสง
คนครัว

นายปัญญา มีแสง
พนักงานขับรถยนต์