นายแดน เครือแสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/05/2015
ปรับปรุง 12/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 354868
Page Views 665738
 
 

สำนักปลัด อบต.

นายศิวดล พลทองมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทรศัพท์ 065-8919519


หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสาวนุจรี ขาววิเศษ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ 081-9121403

นางสาวจินตนาภรณ์ โพธิบุตร
นิติกรปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ 091-7164663

นางสาวณัฐกฤตา ปานเพ็ชร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ 094-9568622

นางสาวกัลยรัตน์ กะตะศิลา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เบอร์โทรศัพท์ 087-7855591

นางศุภลักษณ์ ศุภศร
ผู้ช่วยเจ้าเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวพลอยนภัสศร สมคะเณย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวเสาวภัค หงษ์อินทร์
ผช.เจ้าพนักงานเกษตร

นายสุรศักดิ์ นิยม
นักการภารโรง

นายทองดี วิรุณพันธ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายสมยศ พวงมาลัย
พนักงานดับเพลิง

นายจิรายุ ไชยเสนา
พนักงานจ้างทั่วไป

นายประยูร พรรษา
ยามองค์การบริหารส่วนตำบลดู่

นางสาวดวงพร เครือแสง
คนครัว

นายปัญญา มีแสง
พนักงานขับรถยนต์